Obchodní podmínky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu DOLLER provozovatele Jana Emlera, s místem podnikání Pionýrů 887, 293 06, Kosmonosy, identifikační číslo: 02138310, DIČ: 9105215647 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.doller.cz (dále jen „webová stránka“)

1.2 Pokud není uvedeno dále jinak, vztahují se obchodní podmínky jak na spotřebitele, tak na podnikatele, tj. osoby, které zboží zakoupily za účelem podnikatelské činnosti.

1.3 V případě, že kupující není s motivačním diářem DOLLER spokojen, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží i v případě nespokojenosti s hrnkem DOLLER.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA

3.1 Kupující může objednávat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře přístupného z webové stránky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu, obsahující zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránky obchodu),
  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 2. informace o nákladech spojených s dodáním zboží
 3. kontaktní údaje kupujícího (jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, elektronická adresa, identifikační a daňové identifikační číslo) (dále společně jen jako „objednávka“).

3.2 Kupující odpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v objednávce. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a je povinen je při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

3.3 V případě, že má prodejce důvodné pochybnosti o věrohodnosti údajů zaslaných kupujícím, má právo kupujícího vyzvat k případné opravě těchto údajů.

3.4 Mylné uvedení jakéhokoliv údaje kupujícím při objednávce samo o sobě neznamená neplatnost objednávky. Prodejce a kupující si mohou tyto údaje dodatečně vyjasnit jimi zvoleným způsobem, zejména telefonicky nebo elektronickou poštou.

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo na dočasné vyřazení provozu webové stránky za účelem nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob s webovými stránkami souvisejícími.

3.6 Kupujícímu je doručováno a komunikováno prostřednictvím elektronické adresy či telefonního čísla, které uvedl v uživatelském účtu nebo objednávce.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA

4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, o níž bude kupující prodejcem vždy informován prostřednictvím webového rozhraní stránky před potvrzením objednávky a jejím zaslání prodávajícímu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena zboží uvedená v objednávce před možností jejího odeslání prodávajícímu je konečná a zahrnuje všechny poplatky nákladů na přepravu a všech souvisejících poplatků, ledaže je v objednávce výslovně uvedeno jinak.

4.4 Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce obchodu zjevně chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si prodejce právo tuto chybu, i po přijetí nabídky kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je smlouva uzavřena dodatečným souhlasem kupujícího, v opačném případě smlouva nebyla uzavřena.

4.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

4.6 Prodávající je vždy oprávněn, zejména v pochybnostech o správnosti a věrohodnosti údajů uvedených kupujícím (čl. 3.3), požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, například písemně či telefonicky.

4.7 Provedení objednávky kupujícím je považováno za návrh na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky kupujícímu (akceptací), jež prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím v objednávce. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.8 Kupující nabývá vlastnictví k předmětu koupě převzetím zboží.

4.9 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

5.1 Objednané zboží bude kupujícímu expedováno do 3 pracovních dnů od uhrazení sjednané ceny na účet Prodávajícího, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.

6. ZPŮSOB PLATBY, PLATEBNÍ  PODMÍNKY

6.1 Cenu výrobku a případné náklady spojené s dodáním výrobků dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100873895/2010 vedený v měně CZK u Fio banka, a.s. adresa:, V Celnici 10, 117 21 Praha 1,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. v 2800913640/2010 vedený v měně EUR u Fio banka, a.s. adresa: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1.
 • bezhotovostně platební kartou
 • v hotovosti v místě určeném prodávajícím při osobním předáním zboží
 • na dobírku při převzetí od zvolené dopravní společnosti

6.2 Při volbě bezhotovostní platby (bankovním převodem nebo platební kartou) je zboží vždy expedováno až na základě přijaté bezhotovostní platby. Kupní cena je splatná do 7 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy. V případě prodlení prodávajícího s bezhotovostní platbou v délce 7 pracovních dní od splatnosti kupní ceny, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

6.3 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně případné povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.

6.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

6.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případech uvedených v čl. 3.5 a 4.6, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před expedováním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.7 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o zakoupení zboží vystaví prodávající kupujícímu pro uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Případné dodatečně náklady spojené s přepravou vzniklé nesprávným uvedením údajů v objednávce nese kupující.

7.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího, zejména uvedením kontaktních údajů, doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, případně jakýchkoliv vad spočívajících v kvalitě či množství objednaného zboží, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce internetové obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensku.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Zároveň musí být zboží nepoznamené užíváním.

8.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy dle platných právních předpisů odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na kontaktní adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

8.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem pro prodávajícího nejméně nákladným. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

8.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.8 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy občanského zákoníku

9.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v místě jeho podnikání, tj. na kontaktní adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.4 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád vydaný prodávajícím, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a kupní smlouvy.

10. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ DAT

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, stát, elektronická adresa kupujícího, telefonní číslo a identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je kupujícímu na vyžádání přístupná po dobu 2 let.

12.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce

12.7 Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat, pokud tím nevznikne nepřiměřená nerovnováha rozložení práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen kupujícího o případné změně obchodních podmínek informovat prostřednictvím kontaktní adresy uvedené kupujícím v objednávce. V případě, že by byla změněna ustanovení, která se kupující přímo dotýkají s ohledem na fázi plnění, v jaké se jejich závazkový vztah nachází, a kupující by se změnou těchto podmínek nesouhlasil, má právo v takovém případě smlouvu vypovědět. V takovém případě se použijí přiměřeně ustanovení o odstoupení od smlouvy těchto obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 7. května 2015.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.