Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

_______________________________________________________

Odesláním tohoto formuláře a „kliknutím“ na možnost souhlasím, jakožto subjekt osobních údajů, uděluji souhlas se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů, které tímto dobrovolně poskytuji správci osobních údajů, a to způsobem dále v tomto souhlasu uvedeným. Beru na vědomí, že tyto osobní údaje, které se mě týkají, představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Současně tímto prohlašuji, že je mi nejméně 16 let a v případě, že nikoliv, potvrzuji, že byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává vůči mně rodičovskou zodpovědnost.

Správcem osobních údajů je - Jan Emler, s místem podnikání Pionýrů 887, 293 06, Kosmonosy, IČ: 021 38 310 (dále též jen „Správce“).

Mé osobní údaje, které dobrovolně poskytuji Správci osobních údajů, jsou následující:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefonní číslo

 

Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji zaúčelem:

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek Správce a obchodních partnerů Správce a další marketingové účely Správce spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod.
 • Tvorby personalizované reklamy v reklamních sítích a službách třetích stran;

 

přičemž zpracování osobních údajů je k naplnění těchto účelů nezbytné. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

Výše uvedené osobní údaje budou kromě Správce shromažďovat a zpracovávat i následující subjekty:

 • zpracovatelé osobních údajů (popř. příjemci):
  • Ing. Jan Rejdíková, IČ: 60372214, Nivy 1485, 765 02 Otrokovice
  • Follow Bubble s.r.o., IČO: 277 21 876, se sídlem Františka Křížka 362/1, Holešovice, 170 00 Praha 7;
  • Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin IRELAND
  • Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha;  
  • Twitter Inc., 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 USA
  • The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon, Atlanta, GA 30308, USA
  • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
  • Smartsupp, IČ: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno
  • Shoptet s.r.o., IČ: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha
  • Comgate, a.s., IČ: 26508842, Jankovcova 1596/14a, 170 00 Praha
 • osobní údaje subjektů údajů budou předávány do třetích zemí společnostem Google, Facebook a The Rocket Science Group LLC, přičemž pro předání osobních údajů do USA neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně a předání tak probíhá na základě vhodných záruk v podobě standardních doložek nebo pouze entitám zapojeným do tzv. „Privacy Shield“.
 • Některé osobní údaje, které shromažďujeme (či zpracováváme) v souvislosti s našimi webovými stránkami, budou uchovávány v USA. Právní předpisy platné v USA nemusejí ve srovnání se státem, kde jste údaje původně poskytli, nutně poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Přesto však vždy, když převádíme Vaše osobní údaje k příjemcům v USA, budeme vždy dbát, aby informace byly chráněny tak, jak je popsáno v našich pravidlech ochrany a zpracování osobních údajů, a také v souladu s příslušnými právními předpisy.


Činíme opatření určená k dodržení požadavků stanovených příslušnými právními předpisy a k zajištění odpovídající ochrany v případě přenosu osobních údajů k příjemcům v zemích mimo území EHP či Švýcarska, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Používáme celou řadu opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje předáváné do takových zemí obdrží odpovídající ochranu v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů; to zahrnuje podepsání standardních smluvních doložek EU (EU Standard Contractual Clauses), jakož i ověření toho, zda příjemce přijal Závazná podniková pravidla (Binding Corporate Rules) nebo zda příjemce dodržuje Obecný rámec zaštiťující osobní údaje dle dohod mezi EU a USA a Švýcarskem a USA (Privacy Shield Framework). 

 

 • Další příjemci) osobních údajů:Správce je oprávněn dále předat osobní údaje subjektu údajů zejména těmto příjemcům a kategoriím příjemců: dodavatelé Správce, zaměstnanci Správce, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé marketingových a reklamních služeb, finanční instituce, státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy a další osoby v jiném smluvním vztahu ke Správci. Konkrétně:
  • Basecamp, LLC, 30 North Racine Avenue, Suite 200, Chicago, IL 60607, United States.
  • GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, Planá 67, 370 01 Planá
  • WEDOS Internet, a.s., IČ: 28115708, Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 • osobní údaje mohou být poskytnuty rovněž subjektům oprávněným na základě platných právních předpisů.

Výše uvedené osobní údaje je Správce oprávněn zpracovávat po dobu 3 letod udělení mého souhlasu. Beru na vědomí, že před uplynutím této doby mě může Správce kontaktovat za účelem obnovení mého souhlasu a že bez jeho obnovení budou mé osobní údaje po uplynutí výše uvedené doby trvale smazány.

Beru na vědomí, že jako subjekt osobních údajů mám právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR mám jako subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se mě týkají a které jsem poskytl Správci.

Jako subjekt údajů můžu v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese doller@doller.cz

Pokud se jako subjekt údajů domnívám, že jsou mé osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, mám právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena moje možnost jakožto subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uděluji tímto svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Beru na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že jsem udělil souhlas s prováděným zpracováním.