Obchodní podmínky

(Adresa neslouží pro vracení zásilek.)

Obchodní firma Jan Emler
místem podnikání Pionýrů 887, 293 06, Kosmonosy
IČ: 02138310
DIČ: CZ9105215647
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.DOLLER.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmyJan Emler, místem podnikání Pionýrů 887, 293 06, Kosmonosy, identifikační číslo: 02138310, DIČ: CZ9105215647(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese DOLLER.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem (dále též jen „spotřebitel“). Osoba, která není spotřebitelem, se považuje za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. (dále jen „podnikatel“).
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu tak lze uzavřít výhradně v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele. 
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  • V případě, že prodávající umožní kupujícímu registraci kupujícího na webové stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující následně provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za případnou škodu způsobenou z důvodu sdělení nesprávných nebo nepravdivých údajů.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a prodávající za porušení této povinnosti ze strany kupujícího nenese odpovědnost.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než
   1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a ustanovení § 1732/2 OZ se tak nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty,všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhranní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a liší se podle zvolené metody dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíemailem (akceptací), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zasláno prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Ke vzniku kupní smlouvy nedojde v případu, kdybyla např. z důvodu administrativní či technické chyby uvedena u objednaného zboží chybná cena. V tomto případě bude na toto kupující upozorněn e-mailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou, kdy na tento postup se použije čl. 3.10. těchto obchodních podmínek.Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.
  • Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požadovat po kupujícím zaplacení zálohy nebo obdobné platby, na tuto povinnost je prodávající povinen kupujícího v dostatečném předstihu upozornit.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní podmínky, kupní smlouvu nebo jinak poškodily prodávajícího.
  • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.
  • Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
    • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100873895/2010 vedený v měně CZK u Fio banka, a.s. adresa:, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
    • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. v 2800913640/2010 vedený v měně EUR u Fio banka, a.s. adresa: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1;

   bezhotovostně platební kartou;

   • na dobírku při převzetí od zvolené dopravní společnosti.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující je oprávněn si zvolit z následujících nákladů spojených s balením a dodáním zboží:

   • dodání v rámci České republiky
    • Česká pošta - Balíkovna - cena bez dobírky 75 Kč (37 Kč při objednávce nad 900 Kč)
    • PPL - cena bez dobírky 109 Kč (55 Kč při objednávce nad 900 Kč)
    • Zásilkovna -  cena bez dobírky 85 Kč (zdarma při objednávce nad 900 Kč)
    • dobírka - 39 Kč

   •  dodání na území Slovenské republiky
    • PPL - cena bez dobírky €6  (€3 při objednávce nad €35)
    • Zásilkovna – cena bez dobírky €4 (zdarma při objednávce nad €35)
    • dobírka - €1,50

   •  dodání do zemí EU
    • Belgie, Belgická pošta - €9,90
    • Dánsko, Post Notd - €10,90
    • Francie, Collisimo - €9,90
    • Irsko, Hermes - €10,90
    • Itálie, GLS - €9,90
    • Německo, Německá pošta - €8,90
    • Nizozemí, DHL - €9,90
    • Polsko, DPD - €8,90
    • Rakousko, Rakouská pošta - €8,90
    • Řecko, ACS - €7,50
    • Velká Británie, Royal Mail - €9,90

  • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná k okamžiku po uzavření kupní smlouvy.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, v opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 7) či za situace popsané v čl. 3.13, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  • Ustanovení čl. 5.2. až 5.14. se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem. V případě, že kupující není spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech upravených občanským zákoníkem.
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
   • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
   • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
   • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího, popřípadě na adresu elektronické pošty prodávajícího doller@doller.cz.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, bez jakéhokoliv zásahu uvnitř nebo vně zboží, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.V případě, že bude zboží zasláno na dobírku, budou peněžní prostředky kupujícímu vráceny bezhotovostně převodem na účet určený kupujícím.Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Nabízí-li prodávající více způsobů dodání zboží kupujícímu, je povinen kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy kupujícím nahradit nejlevnější z nich. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
  • Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zboží, a to nejpozději do odeslání zboží kupujícímu. Své odstoupení musí prodávající bez zbytečných odkladů sdělit kupujícímu.
  • Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávajícího může stanovit zákon.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • Způsob doručení zboží určuje prodávající, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu, jakmile mu věc předá dopravce.
  • Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a nepřevezme-li jej, je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) za každý i jen započatý den a současně je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se nijak nedotýká poplatků za uskladnění a tyto je prodávající oprávněn po kupujícím vymáhat.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
  • Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
  • Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
  • Pokud nebylo v kupní smlouvě ujednáno výslovně jinak, není žádný z termínů pro doručení zboží fixním termínem ve smyslu § 1980 OZ.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
   1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci, např.:
    • při prodeji zboží, které podléhá rychlé zkáze – v tomto případě je nutné uplatnit právo z vady do 24 hodin od převzetí zboží.
   5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
   6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
   7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  • Podstatné porušení smlouvy:

   • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
    • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
    • na odstranění vady opravou věci
    • odstoupit od smlouvy.
   • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
  • Nepodstatné porušení smlouvy:

   • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
   • Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
  • Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
  • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy doller@doller.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů prodávajícíhose souvisejícími právními předpisy upravujícímiochranu osobních údajů, najde kupujícína stránce /pravidla-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju/Kupující tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi upravujícími pravidla ochrany a zpracování osobních údajů seznámil.
 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  • Pro více informací o tom, jak využíváme soubory cookies najdete na stránce /pravidla-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju/
 1. DORUČOVÁNÍ

  • Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, je kupující oprávněn doručovat poštou formou doporučeného dopisu nebo prostřednictvím elektronické pošty, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu nebo adresu elektronické pošty druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  • Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  • Smluvní strany můžou doručovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 1. RECENZE

  • Na našem eshopu můžete najít recenze od našich zákazníků. Recenze mohou psát jen zákazníci, kteří u nás daný produkt opravdu nakoupili. To ověřujeme prostřednictvím společnosti Heuréka (s každou objednávkou je spojen jedinečný link pro recenzi.) Pro zařazení do programu Ověřeno zákazníky používáme nástroj společnosti Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, Praha 8 – Karlín, IČO 078 22 774. Pro ověření vaší spokojenosti s nákupem předáváme společnosti Heureka vaši e-mailovou adresu, pokud nám to v rámci nákupního procesu nezakážete. Proti tomu můžete kdykoliv vznést tzv. námitku. Recenze nám dále mohou dávat zákazníci, kteří nakoupili prostřednictvím uživatelského účtu. Nastavení v něm neumožní udělit recenzi na produkt, který by u uživatele v historii nákupů nebyl vedený.V administraci autorizujeme pouze ta hodnocení eshopu a produktu, která mají připárováno číslo objednávky
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelským sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ: 120 00.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Aktuální znění obchodních podmínek je k dispozici na adreseDOLLER.cz/obchodni-podminky/
  • Prodávající je oprávněn jednostranně znění těchto obchodních podmínek měnit.
  • Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jan Emler, DOLLER, Školská 694/32, Praha, 11000 adresa elektronické pošty doller@doller.cz telefon +420 736 491 402.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 9. 1. 2023

 

Všeobecné podmínky k Affilate programu Doller.cz najdete zde.