Všeobecné podmínky Affilate programu

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky affiliate programu (dále jen „VOP“) vydává Jan Emler, sídlem Kosmonosy, Pionýrů 887, PSČ 293 06, IČ: 021 38 310, pro své obchodní partnery, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, provedou řádnou registraci na internetové adrese www.eshop.doller.cz/affiliate-login/ v programu Affiliate, tedy programu směřujícím k propagaci nakupování na internetovém portálu www.doller.cz a www.eshop.doller.cz, případně též na dalších internetových portálech provozovaných Janem Emlerem, splní podmínky uvedené v těchto VOP dále a Jan Emler jejich registraci do Affiliate programu přijme.

2. Vymezení základních pojmů

„Provozovatelem“ Affiliate programu je Jan Emler, sídlem Kosmonosy, Pionýrů 887, PSČ 293 06, IČ: 021 38 310.

„Partnerem“ může být fyzická osoba, která je plně svéprávná či právnická osoba, která se zaregistruje na webových stránkách provozovatele a na základě registrace do programu Affiliate, odsouhlasení těchto VOP a přijmutí registrace do Affiliate programu ze strany provozovatele, se zapojí do provizního systému v rámci Affiliate programu. Partnerem nemůže být osoba, které je ve vztahu k provozovateli, v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. V případě pochybností musí partner kontaktovat provozovatele a získat souhlas s účastí v provizním systému.

„Návštěvníkem“ je osoba, která navštíví webové stránky partnera, na kterých je umístěna reklama provozovatele, a proklikem na tuto reklamu je návštěvník přesměrován na webové stránky provozovatele.

„Partnerským účtem“ je účet partnera vedený provozovatelem v rámci administrace provizního systému, ke kterému má partner on-line přístup přes uživatelské rozhraní. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu návštěvníků, objednávek a jejich stavu a provizního účtu. Jeden partner nesmí mít bez souhlasu provozovatele vytvořeno více než jeden partnerský účet.

„Provizním účtem“ se rozumí účet obsahující evidenci veškerých odměn partnera, na které mu vznikl platný nárok. Provizní účet je součástí partnerského účtu.

„Webovými stránkami provozovatele“ jsou webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese www.doller.cz​ a www.eshop.doller.cz.

„Webovými stránkami partnera“ se rozumí webové stránky, které provozuje partner či je jinak oprávněn k jejich správě, zejména je oprávněn k umísťování reklam třetích osob na tyto stránky.

„Reklamní plochou“ se rozumí vyhrazené místo na webových stránkách partnera určené k zobrazování reklamy z tohoto provizního systému.

„Reklamou“ se rozumí například banner, jiný reklamní prvek či textový odkaz, vždy s aktivním odkazem na webové stránky provozovatele. Za účelem umístění reklamní plochy poskytne provozovatel partnerovi příslušný HTML kód, prostřednictvím kterého umístí partner reklamní plochu provozovatele na své nebo jím spravované webové stránky partnera.

„Provizním odkazem“ se rozumí statická URL adresa (provozovatelem předem určená a sdělená partnerovi), kterou partner použije k odkazování na stránky provozovatele.

„Proklikem“ se rozumí vědomé prokliknutí reklamní plochy či provizního odkazu návštěvníkem na webových stránkách partnera, kterým se aktivuje odkaz na webové stránky provozovatele a dojde k přesměrování návštěvníka na webové stránky provozovatele.
„Odměnou“ partnera za spolupráci se rozumí provize za zprostředkované dokončené nákupy návštěvníků na webových stránkách provozovatele za prokliky uskutečněné návštěvníky na reklamní ploše provozovatele umístěné na webových stránkách partnera.

3. Uzavření smlouvy

 1. Zájemce o účasti v Affiliate programu provozovatele vyplní online registrační formulář, který se nachází na webových stránkách provozovatele, kdy je povinen zadat veškeré povinné údaje, zaškrtne potvrzení o přečtení a souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů, kliknutím na tlačítko „Odeslat“ v systému provozovatele, souhlasí zájemce s těmito Affiliate podmínkami a odesílá žádost o uzavření smlouvy s provozovatelem o zapojení do Affiliate programu provozovatele.

 2. Provozovatel posoudí žádost o uzavření smlouvy zájemce a v případě schválení žádosti ze strany provozovatele, zašle provozovatel zájemci (partnerovi) elektronickou formou na e-mailovou adresu, kterou partner zadal v online registračním formuláři, potvrzení o uzavření smlouvy, čímž je uzavřen smluvní vztah mezi partnerem a provozovatelem. Zájemce nemá nárok na uzavření smlouvy o zapojení do Affiliate programu provozovatele a provozovatel je oprávněn žádost zájemce na uzavření smlouvy odmítnout i bez uvedení důvodu.

 3. Povinnými údaji, které zájemce o uzavření smlouvy o zařazení do Affiliate programu provozovatele zadává v online registračním formuláři, jsou: jméno a příjmení / název, datum narození, identifikační číslo, bydliště / sídlo, telefonní číslo, e-mail, v případě, je-li zájemce plátcem DPH, zaškrtne příslušné pole. Pokud zájemce o uzavření smlouvy není podnikatelem a nemá příslušné podnikatelské oprávnění k Affiliate činnosti, sdělí toto provozovateli v rámci online registračního formuláře. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ v online registračním formuláři Partner prohlašuje, že jím zadané údaje jsou pravdivé a úplné.

 4. V případě, kdy partner není podnikatelem a nemá příslušné podnikatelské oprávnění k Affiliate činnosti, je Partner povinen uzavřít s provozovatelem smlouvu o spolupráci. Tato smlouva bude partnerovi zaslána na e-mailovou adresu, kterou partner uvedl v registračním formuláři. Partner je poté povinen doplnit do této smlouvy své osobní údaje a smlouvu podepsat. Takto vyplněnou smlouvu odešle partner buďto na e-mailovou adresu provozovatele nebo na adresu sídla provozovatele. V  případě, že provozovatel vyplněnou a podepsanou smlouvu neobdrží, nemá partner nárok na výplatu provize. Po obdržení partnerem podepsané smlouvy o spolupráci tuto smlouvu podepíše i provozovatel a zašle ji partnerovi na e-mail, který partner uvedl v registračním formuláři.

4. Pravidla propagace

 1. Partner se účastí v Affiliate programu provozovatele zavazuje, že na webových stránkách partnera vytvoří dostatečný prostor pro umístění reklamní plochy a/nebo provizního odkazu a prostřednictvím příslušného jedinečného HTML kódu poskytnutého provozovatelem tuto reklamní plochu a/nebo provizní odkaz na webových stránkách partnera umístí. Provozovatel si vyhrazuje právo schválit přesné umístění a formát reklamní plochy a/nebo provizního odkazu na webových stránkách partnera.

 2. Reklamní plochy provizní odkazy se nesmí nacházet a nesmí být publikovány na doméně druhého a/nebo třetího řádu, které obsahují ve svém názvu slovo (či slova) odpovídající případné ochranné známce provozovatele. Webové stránky partnera nesmí vzbuzovat dojem, že je provozuje provozovatel, zejména pokud obsahují logo provozovatele a/nebo charakteristickou grafiku, kterou používá provozovatel na svých internetových stránkách a/nebo pro reklamní účely. Doprovodné propagační materiály obsahující grafické prvky mohou být použity pouze se souhlasem provozovatele. V případě jakýchkoliv pochybností musí partner neprodleně kontaktovat provozovatele.

 3. Reklamní plochy a provizní odkazy není možné umísťovat a zveřejňovat na webových stránkách s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky, platnými mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána či s dobrými mravy, s nelegálním obsahem, pornografickou a erotickou tématikou, nabízející možnosti nelegálního stahování, na webových stránkách, které na takové stránky odkazují či je jinak propagují, na webových stránkách porušujících práva třetích osob, nebo na slevovém portálu nebo jiném obdobném internetovém portálu hromadně nabízejícím slevové akce.

 1. Partner je povinen dbát na to, aby reklamní plochy provizní odkazy byly umístěny či zveřejněny tak, aby neohrožovaly nebo nesnižovaly dobré jméno provozovatele.

 2. Partner je povinen zajistit, aby na webových stránkách partnera nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k úmyslnému či nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch či k jiným způsobům zvyšování zobrazování ve prospěch partnera nebo k umělému navyšování prokliků.

 3. Pro správné zobrazení reklamní plochy a plnou funkčnost provizního systému musí mít návštěvník povolený JavaScript a Cookies. V opačném případě nelze za proklik na reklamní plochu partnera odměnit a partner není v takovém případě oprávněn nárokovat si případný prospěch z reklamních ploch, která se návštěvníkovi nezobrazují správně, a/nebo skript provozovatele v tomto důsledku nedokáže započítat plnohodnotný proklik.

 4. Reklamní plochy a provizní odkazy nesmí být umisťovány či zveřejňovány na internetové stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.

 5. Provozovatel si může kdykoliv od partnera vyžádat seznam všech webových stránek či jiných médií, na kterých se zobrazuje či v poslední době zobrazovala reklama provozovatele. Pokud partner takový seznam nedodá nejpozději do 5 dnů od vyžádání, je provozovatel oprávněn pozastavit partnerský účet až do vyřešení této záležitosti. Provozovatel je oprávněn nevyplatit odměnu za zobrazení reklam, prokliky a následné zprostředkované objednávky, u kterých partner není schopen věrohodně doložit zdroj.

 6. Partner není oprávněn nijak pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu nebo obsah reklamních ploch poskytovatele. Partner nesmí používat žádné prostředky a nástroje k blokování otevření a zobrazení webových stránek provozovatele po kliknutí návštěvníka na reklamní plochu či jiným způsobem omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele.

 7. Provozovatel se zavazuje, že za každou úplnou a úspěšnou objednávku produktů návštěvníka na webových stránkách provozovatele, kterou návštěvník učiní pomocí prokliku skrze reklamní plochu umístěnou na webových stránkách partnera, vyplatí partnerovi provizi ve výši a způsobem uvedeným níže. Nárok na provizi vzniká partnerovi pouze tehdy, provede-li návštěvník úplnou a úspěšnou objednávku Produktu u Společnosti. Úspěšnou a úplnou objednávkou se rozumí taková objednávka, u které návštěvník provede úhradu ceny za zboží provozovatele nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy návštěvník navštíví webové stránky provozovatele prostřednictvím reklamních ploch či provizního odkazu na webové stránce partnera.

 8. Provize bude partnerovi vyplacena pouze ze skutečně realizované a zaplacené části objednávek. V případě, že je provozovatel povinen návštěvníkovi cenu zboží vrátit, ať už z důvodu, že návštěvník později objednávku zruší nebo odstoupí od smlouvy, partnerovi nárok na provizi nevzniká. Byla-li partnerovi provize již vyplacena, má provozovatel nárok na jednostranné započtení pozdější provize oproti částce provize, na kterou partnerovi nevznikl ve smyslu tohoto ustanovení nárok.

5. Prohlášení partnera

 1. Partner prohlašuje, zaručuje a zavazuje se provozovateli, že po celou dobu platnosti smlouvy:

  1. veškerá jeho prohlášení vůči provozovateli jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;

  2. je oprávněn uzavřít smlouvu ve smyslu těchto VOP, plnit své povinnosti z nich vyplývající a současně si je plně vědom veškerých povinností z těchto VOP vyplývajících;

  3. veškeré předpoklady pro uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP jsou splněny, zejména nikoliv však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy;

  4. uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP ani plnění závazků partnera na základě a v souvislosti se smlouvou a těchto VOP nedochází k porušení povinnosti partnera vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl partner vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob; v opačném případě partner zbaví provozovatele veškeré odpovědnosti, která by mohla na provozovatele dopadat z důvodu porušení povinnosti partnera;

  5. není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh, ani proti němu nebylo zahájeno exekuční řízení nebo podán návrh na výkon rozhodnutí.

6. Další práva a povinnosti

1. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména avšak nikoliv výlučně, nesmí provádět následující aktivity:

  1. umístění odkazu tak, aby se aktivoval ihned po vstupu na webové stránky partnera;

  2. modifikace HTML kódu vytvořeného provozovatelem;

  3. modifikace grafiky vytvořené schválené provozovatelem;

  4. umístění reklamní plochy na jinou stránku, než pro kterou byl banner vytvořen;

  5. umístění reklamní plochy na stránku, která je součástí jiné stránky;

  6. umístění reklamní plochy na stránku, kterou nevlastní legálně a v souladu s jejími pravidly neužívá partner;

  7. umístění banneru v pop-up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako webová stránka aartnera;

  8. umisťování placené reklamy do sítí Google Adwords, Facebook, Sklik, Instagram či Pinterest s cílením na název, internetovou adresu, doménu či klíčová slova provozovatele;

  9. zasílání nevyžádané pošty o webové stránce partnera;

  10. napodobování vzhledu webových stránek provozovatele nebo jiného subjektu s cílem vyvolat dojem, že jde o službu poskytovanou provozovatelem nebo jiným subjektem;

  11. motivování návštěvníka ke kliku či návštěvě zavádějícím tvrzením nebo příslibem, a to včetně formulací, které by mohly návštěvníka uvést v omyl, že sleva poskytovaná na webové stránce provozovatele za odlišných podmínek, je dostupná unikátně přes stránky či kód partnera;

  12. distribuování HTML kódu nebo umísťování reklamních ploch do affiliate sítí, systémů určených k přesměrování návštěv (redirect systémů), hromadně rozesílaných mailů, ani jiných nástrojů, které slouží k navyšování návštěvnosti, a to především nástrojů bez možnosti přímé kontroly ze strany provozovatele. 

 1. Umístění odkazu či banneru partnerem, jakož i dodržování ostatních práv a povinností může provozovatel náhodně kontrolovat.

 2. Partner není oprávněn bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující název provozovatele nebo obchodní označení „Doller“ a různá překlepová slova.

 3. Partner není oprávněn využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace porušující zásady poctivého obchodního styku a dobré mravy.

 4. Partner není oprávněn při rozesílání reklamních emailů vystupovat jménem provozovatele či nesmí vzbudit dojem, že je autorizovaný reklamní zástupce provozovatele.

 5. Partner není oprávněn zneužívat provizního systému pomocí nástrojů jako backclick, clickbot a obdobných nástrojů se stejným účinkem zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.

 6. Partner nesmí narušit ochranu provizního systému, zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.

 7. Veškeré bannery a ostatní online reklamní prostředky, které provozovatel dal partnerovi k užívání pro účely Affiliate programu, jsou vytvořeny provozovatelem, který je jejich výlučným vlastníkem a je rovněž jediným vlastníkem všech autorských práv a práv duševního vlastnictví. Partner je oprávněn užít bannery a ostatní reklamní prostředky provozovatele výhradně za účelem plnění smlouvy a těchto VOP. Partner není oprávněn banner nebo ostatní online reklamní prostředky měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit ani z něj nebo na základě něho vytvářet odvozená díla nebo výrobky. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit obsah i formu banneru a ostatních reklamních prostředků, případně omezit či pozastavit jejich zobrazování na webových stránkách partnera.

 8. Při porušení těchto VOP partnerem nebo v případě odůvodněných pochybností o dodržování VOP partnerem má provozovatel právo požadovat na partnerovi odstranění reklamní plochy, provizního odkazu, bannerů a ostatních online reklamních prostředků z webových stránek partnera, zablokovat partnerovi partnerský účet či jej odstranit, zrušit odměny na provizním účtu, které byly získány v souvislosti s porušením nebo nedodržováním podmínek, či odmítnout vyplacení těch odměn, u nichž je podezření na jejich pochybné získání. Odstraněním partnerského účtu partnera z uvedených důvodů ztrácí partner nárok na provizi, která mu ke dni zrušení partnerského účtu partnera nebyla vyplacena, a to bez jakékoliv možnosti na její náhradu.

 9. Poruší-li Partner povinnosti stanovené v tomto článku VOP, má provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti, přičemž partner je povinen uhradit tuto smluvní pokutu do sedmi (7) dnů od doručení výzvy provozovatele k její úhradě, přičemž nárok na náhradu škody v plné výši tím není dotčen. Provozovatel je rovněž v případě porušení povinnosti partnera dle tohoto článku oprávněn od smlouvy odstoupit.

7. Provize

 1. Výše provize partnera je určena procentem z hodnoty návštěvníkem zakoupeného zboží bez DPH, jehož nákup zprostředkoval partner pomocí prokliku z reklamní plocha umístěné webových stránek partnera v souladu se smlouvou a těmito VOP. Provozovatel je oprávněn jednostranně vyloučit z nároku na provizi ty objednávky (nákupy), na které se vztahovala mimořádná sleva. Do nároku na provizi se nezapočítává nákup dárkových poukázek, cena platby a cena dopravy. Partner má nárok na provizi z nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy. Dokončený je nákup okamžikem připsání řádné úhrady ceny zboží na účet provozovatele.

 2. Partner nemá nárok na výplatu provize, pokud podmínky pro její výplatu nastaly až po skončení platnosti smlouvy.

 1. Podle volby partnera může být provize vyplacena v souladu s následujícími podmínkami:

  1. ve formě finanční odměny vyplacené bezhotovostním převodem na účet partnera - provize ve výši 10 % z ceny objednávky bez DPH, který zprostředkoval partner v souladu s VOP. Nárok na vyplacení finanční odměny převodem na bankovní účet vzniká partnerovi v případě, kdy celková výše provize dosáhne částku alespoň 400,- Kč, případné bankovní poplatky jdou k tíži partnera. Dokud výše provize nedosáhne alespoň částky 400,- Kč, není provozovatel povinen provizi partnerovi vyplatit;

  2. pokud je partner nepodnikající fyzická osoba, z provize mu bude odečtena srážková daň ve výši 15 %, kterou provozovatel odvede v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a provize po odečtu srážkové daně bude partnerovi vyplacena formou bezhotovostního převodu na účet partnera, avšak pouze za předpokladu předchozího uzavření příslušné dohody o provedení práce, viz výše. Provize bude vyplacena na základě žádosti partnera prostřednictvím rozhraní Affiliate programu, přičemž provozovatel vyplatí provizi nejpozději do 30 dnů po ověření nároku partnera na její vyplacení;

  3. pokud je partner registrovaná právnická nebo podnikající fyzická osoba, provize bude vyplacena na základě řádně vystaveného a provozovateli zaslaného daňového dokladu (faktury) v elektronické formě PDF, na e-mailovou adresu doller@doller.cz.Splatnost takového daňového dokladu bude činit nejméně 30 dnů od jeho doručení na e-mailovou adresu provozovatele. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude obsahovat odkaz na Affiliate program provozovatele. Provozovatel je oprávněn přezkoumat správnost a oprávněnost fakturované částky i samotného daňového dokladu. V případě nesrovnalostí o tom provozovatel neprodleně informuje partnera a fakturu vrátí za účelem jejího opravy, v takovém případě je provize splatná až po doručení opraveného řádného daňového dokladu (faktury). Provize partnera může být navýšena o příslušnou sazbu DPH pouze, pokud partner při registraci resp. kdykoliv později oznámil provozovateli příslušné účetní / fakturační údaje (DIČ). Nárok na vyplacení provize uplatní partner na základě žádosti skrz uživatelský účet v Affiliate programu provozovatele.

 2. Nárok na provizi vzniká pouze v případě, že žádný jednotlivý zákazník nebo fakturační adresa netvoří více než třetinu všech nákupů, přičemž na identifikaci jednotlivého zákazníka může sloužit email, jméno s adresou nebo jejich kombinace. Toto omezení se vztahuje i na různé osoby se stejnou fakturační adresou. V opačném případě má provozovatel právo celou provizi zamítnout s cílem zamezení zneužívání partnerského systému pro účely, které nesměřují k propagaci stránky, zboží a produktů provozovatele.

 3. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností, partner nemá nárok na náhradu nákladů spojených s činností podle smlouvy a VOP, a případné náklady jsou zohledněny v provizi.

 4. Smluvní strany se dohodly, že výše provize se počítá pomocí systému provozovatele, přičemž tento je dostupný v uživatelském rozhraní partnera na webových stránkách provozovatele, a to výhradně podle údajů registrovaných tímto systémem. Partner má během trvání smlouvy neomezený přístup na svůj účet a na své statistiky, které jsou neustále dostupné v Affiliate programu provozovatele. V případě sporu ohledně počtu objednávek a / nebo výše provize se za rozhodné považují výhradně údaje registrovány a vypočítané systémem.

 5. Prokliky na webové stránky provozovatele z odkazů, které nebude provozovatel při kontrole kdykoli schopen jednoznačně přiřadit k webové stránce partnera uvedené v uživatelském účtu partnera (především, ale ne výlučně prokliky, jejichž URL nebude obsahovat doménu webovou stránku partnera), nebude provozovatel akceptovat. Provozovatele v takovém případě není povinen vyplatit partnerovi provizi z těch objednávek, které byly učiněny postupem uvedeným v tomto ustanovení. V případě zjištění takového postupu partnera je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

8. Doba trvání smlouvy a její zánik

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 2. Smlouva může zaniknout:

  1. na základě společné dohody provozovatele a partnera;

  2. výpovědí provozovatele či partnera;

  3. odstoupením od smlouvy.

 3. Provozovatel a partner mohou vypovědět smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí v každém případě jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

 4. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů uvedených v těchto VOP či z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Partner může odstoupit od smlouvy, je-li provozovatel v prodlení s výplatou provize, na kterou vznikl partnerovi nárok, více než 60 dnů, přičemž takové prodlení se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 5. Ukončení smlouvy vyžaduje pro všechny případy písemnou formu. Výpověď a odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně.

 6. Ukončením smlouvy zaniká partnerovi nárok na jakoukoliv provizi.

 7. Zánik smlouvy se nedotýká případných nároků na náhradu škody či smluvní pokuty.

 8. Po zániku smlouvy je partner povinen nejpozději do pěti (5) dnů po jejím zániku odstranit veškeré reklamní plochy a provizní odkazy, bannery a ostatní online reklamní prostředky ze všech webových stránek, kde je partner umístil, a to včetně webových stránek třetích stran, na své vlastní náklady.

 9. V případě zániku smlouvy na základě dohody nebo výpovědi je partner oprávněn vyžádat si vyplacení provize u provozovatele, na kterou mu ke dni zániku smlouvy vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku smlouvy. Jestliže si partner v uvedené lhůtě vyplacení provize u provozovatele nevyžádá, jeho nárok na výplatu provize zaniká.

9. Ochrana informací a ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel i partner se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti s plněním smlouvy v rámci Affiliate programu provozovatele.

 2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má provozovatel informační povinnost stanovenou zákonem, tato povinnost je stanovena pravomocným rozhodnutím soudu nebo správního orgánu, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné či známé.

 3. Detaily ohledně osobních údajů, nakládání s osobními údaji, zpracování osobních údajů a ochrany osobních údajů jsou v samostatném dokumentu Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů dostupném na webových stránkách provozovatele, dostupných pod odkazem /pravidla-ochrany-a-zpracovani-osobnich-udaju/.

 4. Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
   

10. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VOP. Partner bude o změně VOP předem informován a aktualizované znění VOP bude zasláno partnerovi elektronickou poštou (na e-mailovou adresu). Aktualizovaná VOP nabydou účinnosti zveřejněním na webových stránkách provozovatele s uvedením data jejich aktualizace. Pokud partner s upravenými VOP nesouhlasí, je povinen oznámit tuto skutečnost provozovateli elektronickou nebo písemnou formou, v důsledku čehož smlouva zaniká stejně, jako by došlo k odstoupení partnera od těchto VOP.

 2. V případě, že některé ustanovení VOP je nebo se stane z jakéhokoli důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení VOP.

 3. Smlouva a VOP se řídí a vykládají v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

 4. V případě sporu týkajícího se smlouvy nebo těchto VOP jsou strany povinny pokusit se před zahájením jakéhokoli soudního řízení o vyřešení sporu mimosoudní cestou. V případě selhání mimosoudního urovnání, bude spor mezi stranami týkající se smlouvy nebo těchto VOP rozhodován obecným soudem provozovatele.

Tato VOP nabývají účinnosti dne 23. 3. 2021